1. Bendrosios nuostatos
 2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra
  šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos
  Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei
  apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, atsiėmimo ir
  grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu –
  pardavimu elektroninėje parduotuvėje www.dovanatau.lt
  susijusios nuostatos.
 3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis
  Taisyklėmis.
 4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to
  momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs
  prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ar atsiėmimo vietą,
  pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis,
  paspaudžia mygtuką “Apmokėti”.
 5. Asmens duomenų apsauga.
 6. Užsisakant prekes elektroninėje parduotuvėje www.dovanatau.lt,
  pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą,
  pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefoną.
 7. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu
  pateikimą.
 8. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens
  duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip
  pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami
  informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 9. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų
  tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga
  Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru
  rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 10. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik
  tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.
 11. Pirkėjo teisės ir pareigos
 12. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai
  atsiskaityti.
 13. Pasikeitus užsakymo formoje pateiktiems duomenims, privaloma
  nedelsiant susisiekti su Pardavėju ir apie tai pranešti.
 14. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties,
  laikantis šių Taisyklių 6. dalyje nurodytomis sąlygomis.
 15. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą elektroninėje parduotuvėje
  www.dovanatau.lt sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo
  Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
 16. Pardavėjo teisės ir pareigos
 17. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai
  naudotis elektroninės parduotuvės www.dovanatau.lt teikiamomis
  paslaugomis.
 18. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo
  stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus,
  Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti,
  sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine
  parduotuve.
 19. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo
  priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir
  neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 20. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo
  nurodytu adresu per nustatytą terminą. Jei dėl tam tikrų priežasčių
  to įgyvendinti negalima, Pardavėjas susisiekia su gavėju ir
  suderina pristatymo terminus.
 21. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba
  iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto
  nepranešęs Pirkėjui.
 22. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 23. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.dovanatau.lt
  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su
  Taisyklių pakeitimu.
 24. Užsakyta prekė gali šiek tiek skirtis nuo pateiktos nuotraukoje,
  tačiau Pardavėjas privalo išlaikyti prekės kainą, formą ir dydį.
  Pardavėjas neatsako už prekių priežiūrą po prekių perdavimo.
 25. Pristatymo laikas
 26. Pristatymo laikas priklauso nuo mūsų partnerių darbų apkrovos.
  Įprastai pristatymas trunka 3-5 d.d. Tikslaus laiko negalime
  garantuoti Šv. Kalėdų, Kūčių, Naujųjų metų, Šv. Valentino, Kovo
  8, Mamos ir Tėvo dienomis.
 27. Keitimas ir grąžinimas
 28. Užsakymus galima atšaukti per vieną darbo dieną. Užsakymo
  atšaukime būtina nurodyti užsakymo numerį. Praėjus atšaukimo
  laikui, negarantuojame mokėjimo grąžinimo.
 29. Nusiskundimai dėl kokybės iš gavėjo priimami tik prekės
  perdavimo metu.
 30. Nepavykus jokiais būdais pristatyti užsakymo, apmokėjimas
  negrąžinamas.
 31. Jeigu pristatymo atveju gavėjas atsisako priimti prekes,
  apmokėjimas Pirkėjui negrąžinamas.
 32. Rinkodara ir informacija
 33. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.dovanatau.lt gali
  organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
 34. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti
  akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir
  tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar
  panaikinimo momento.
 35. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje
  nurodytu elektroninio pašto adresu.
 36. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroninėje
  parduotuvėje www.dovanatau.lt nurodytais kontaktais.
 37. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių
  ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio
  pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į
  SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
 38. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais
  šių Taisyklių 2.5 punkte nurodytomis sąlygomis.
 39. Baigiamosios nuostatos
 40. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais bei šių
  Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 41. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami
  derybų būdu tarpusavio sutarimu. Nepavykus susitarti, ginčai
  sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.