1. Kodėl taikome ir skelbiame šią Privatumo politiką?

Kai Jūs – UAB „Dariva“ Klientas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „Jūs“, „Klientas“) – naudojatės mūsų Paslaugomis ar kreipiatės pateikdami savo informaciją, mes – UAB „Dariva“ (toliau – „Dariva“, „mes“) – tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Vertiname Jūsų pasitikėjimą ir atsakingai rūpinamės mums patikėtų Jūsų Asmens duomenų apsauga bei privatumu, laikydamiesi numatytų teisinių reikalavimų bei aukščiausių saugumo standartų. Šioje Dariva veikloje taikomą Jūsų Asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų bei taisyklių aprašą trumpiau vadinsime Privatumo politika ir ja siekiame informuoti apie Dariva užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi Dariva bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.
Tvarkydami Jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.
Jūs skaitote aktualią ir šiuo metu taikomą Dariva Privatumo politikos versiją. Kilus poreikiui, Privatumo politika gali būti atnaujinama, o apie esminius Privatumo politikos pakeitimus stengsimės Jus iš anksto informuoti tiesiogiai.

2. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;
Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su Dariva teikiamomis Paslaugomis.
Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Paslaugos – Dariva ir/ar jos partnerių tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu siūlomi ir teikiami produktai ir (ar) paslaugos.
Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. URL Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

3. Kokią Klientų informaciją renka bei saugo Dariva?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio Dariva gali rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:
• pagrindinė identifikuoto Kliento informacija: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
• informacija apie Klientui teikiamas įsigyjamas Paslaugas: : įrangos duomenys ir jos identifikacinis numeris (IMEI ar kt.), informacija apie pasirinktas Paslaugas ir jų naudojimo trukmę, duomenys apie trečiųjų šalių Paslaugas, kurios buvo parduotos per Dariva ir/ar už kurias buvo sumokėta per Dariva;
• identifikuoto Kliento sudarytos sutarties duomenys ir kita susijusi informacija: rašytinės ar nuotolinės sutarties sudarymo arba sąlygų pakeitimo užsakymo vieta ir/ar būdas; kai sudaroma nuotolinė sutartis – telefoninio pokalbio įrašas arba internetu pateikto užsakymo informacija; duomenys apie Kliento nemokumo rizikos vertinimą; informacija apie Kliento pateiktą sutikimą/nesutikimą dėl Dariva reklaminės informacijos gavimo, dalyvavimo Dariva nuomonių tyrimuose, duomenų panaudojimo, Kliento duomenų teikimo tretiesiems asmenims, taip pat – apie sutikimą dėl nemokumo rizikos vertinimo;
• informacija apie atsiskaitymus už Paslaugas: Klientui pateikiamų sąskaitų duomenys, duomenys apie Klientų ar kitų asmenų įmokas (įskaitant išankstinio mokėjimo kortelių papildymus naudojantis elektronine bankininkyste), informacija apie skolos valdymą (įskaitant duomenų perdavimą tretiesiems asmenims);
• duomenys, generuojami naudojantis Dariva Paslaugomis (srauto ir kiti panašūs duomenys): naudojamo įrenginio informacija, Paslaugos tipas (skambutis, sms žinutė, duomenų perdavimas), sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, sujungimą inicijuojantis telefono numeris, sujungimą priimantis telefono numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, telekomunikacinio įvykio vieta pagal aptarnaujančią bazinę stotį;
• kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie nuomonių tyrimų dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai.

4. Kodėl Dariva renka Jūsų duomenis?

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant Paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar Paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.
Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:
• Rašytinės, nuotolinės ar konkliudentinės (veiksmais patvirtintos) sutarties sudarymui ir vykdymui (Paslaugų teikimui) bei teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui;
• tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
• Klientų aptarnavimui, informacijos teikimui;
• buhalterinei apskaitai;
• Kliento skolos valdymui ir išieškojimui;
• trečiųjų asmenų teikiamų Paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant Kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;
• Dariva vykdomos veiklos analizei, vertinimui ir tobulinimui (pvz., tinklo apkrovos identifikavimas);
• statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
• Dariva vidinių darbo procesų skaidrumo, kontrolės ir tobulinimo užtikrinimui;
• Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
• kitiems tikslams, kuriais Dariva turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs tam išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Dariva ar trečiųjų asmenų teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Dariva įpareigoja atitinkami teisės aktai.

5. Kaip Dariva renka Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:
• Jums asmeniškai pateikus informaciją Dariva, Dovanautau.lt internetinėje svetainėje;
• Automatiškai, kai naudojatės Dariva interneto svetainėmis – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas.
• Kai informaciją apie Jus mums pateikia trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame, arba tai numato teisės aktai pagal valstybės institucijų kreipimąsi ir pan.).

6. Kaip Dariva užtikrina tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar asmens kreipimosi į Dariva formos, Dariva surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat Dariva veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:
• duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
• duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
• renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
• duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
• duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

7. Kaip ilgai Dariva saugo Jūsų duomenis?

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

8. Kam Dariva gali perduoti Jūsų duomenis?

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti Dariva Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:
• kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);
• Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
• Subjektams, atsakingiems už viešuosius elektroninių ryšių paslaugų teikėjų abonentų sąrašus. Šiuo atveju duomenys perduodami tik Jūsų sutikimu, kuris gali būti bet kada atšauktas. Jūs turite teisę tokius duomenis tikrinti, taisyti ar panaikinti.
• Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.
Duomenų tvarkytojai, kuriems Dariva perduoda Jūsų asmens duomenis ar sudaro prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

9. Kaip Dariva teikia savo Paslaugų pasiūlymus?

Norėdami kiekvienam iš Jūsų pateikti kuo tikslesnius Paslaugų ar kitus su Dariva susijusius pasiūlymus ir efektyviai planuoti Dariva veiklą, atsižvelgiame į turimą informaciją apie konkretų Klientą, jo Paslaugų pobūdį, jų įsigijimo bei naudojimo vietą, jeigu sutikote su tokiu informacijos naudojimu.

10. Kokios Jūsų turimos teisės?

Kiekvienas Dariva Klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis: • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl Dariva atliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
• gauti iš Dariva patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
• gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
• reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
• reikalauti ištrinti savo kaip Dariva Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Šios teisės įgyvendinimas ribojamas, jei Kliento Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip sudarytos sutarties vykdymas arba Dariva turi teisėtą interesą ar teisės aktuose numatytą pareigą toliau tvarkyti (saugoti) aktualius Asmens duomenis;
• reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį Dariva ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Kliento Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą;
• nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų Dariva arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą;
• nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Klientui. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Klientu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Klientas yra tam davęs aiškų sutikimą;
• atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas Paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, Dariva nebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.

11. Kaip Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite su mumis susisiekti?“. Klientams ar kitiems suinteresuotiems asmenims fiziniams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su Dariva tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones.
Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Klientas nesutinka su Dariva sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)

12. Kaip Jūs galite susisiekti su Dariva?

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Dariva Privatumo politikos arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais:
Elektroninėmis priemonėmis:
Dariva klientams – kreipiantis per savo dovanatau.lt svetainėje paskyrą. Kitais atvejais – elektroniniu paštu infodovanatau@gmail.com.